Privacy Policy

Kjo faqe interneti mbledh disa të dhëna personale nga përdoruesit e saj.

Llojet e të dhënave të mbledhura

Ndër të dhënat personale të mbledhura nga kjo faqe interneti, në mënyrë të pavarur ose nëpërmjet palëve të treta, ka: Cookies; të dhënat e përdorimit; e-mail; Emri; mbiemri; numër telefoni; fjalëkalimi (nëse ka një zonë me akses të kufizuar).

Detajet e plota për çdo lloj të dhënash të mbledhura jepen në seksionet e dedikuara të kësaj politike të privatësisë ose nëpërmjet teksteve specifike të informacionit të shfaqura përpara mbledhjes së të dhënave.

Të dhënat personale mund të sigurohen lirisht nga përdoruesi ose, në rastin e të dhënave të përdorimit, të mblidhen automatikisht kur përdorni këtë faqe interneti.

Nëse nuk specifikohet ndryshe, të gjitha të dhënat e kërkuara nga kjo faqe interneti janë të detyrueshme. Nëse përdoruesi refuzon t’i komunikojë ato, mund të jetë e pamundur për këtë faqe interneti të ofrojë Shërbimin. Në rastet kur kjo faqe interneti tregon disa të dhëna si opsionale, përdoruesit janë të lirë të përmbahen nga komunikimi i të dhënave të tilla, pa pasur ndonjë pasojë në disponueshmërinë e Shërbimit ose në funksionimin e tij.

Përdoruesit që kanë dyshime se cilat të dhëna janë të detyrueshme inkurajohen të kontaktojnë Kontrolluesin e të Dhënave.

Çdo përdorim i Cookies – ose mjeteve të tjera gjurmuese – nga kjo faqe interneti ose nga pronarët e shërbimeve të palëve të treta të përdorura nga kjo faqe interneti, përveç nëse specifikohet ndryshe, ka për qëllim ofrimin e Shërbimit të kërkuar nga përdoruesi, përveç qëllimeve shtesë të përshkruara në këtë dokument dhe në Politikën e Cookies, nëse është e disponueshme.

Përdoruesi merr përgjegjësinë për të dhënat personale të palëve të treta të marra, të publikuara ose të shpërndara përmes kësaj faqeje interneti dhe garanton se ka të drejtën t’i komunikojë ose shpërndajë ato, duke e çliruar Kontrolluesin e të Dhënave nga çdo përgjegjësi ndaj palëve të treta.

Metodat e trajtimit

Kontrolluesi i të Dhënave miraton masat e duhura të sigurisë për të parandaluar aksesin, zbulimin, modifikimin ose shkatërrimin e paautorizuar të të dhënave personale.

Përpunimi kryhet duke përdorur mjete IT dhe/ose telematike, me metoda organizative dhe me logjikë të lidhur ngushtë me qëllimet e treguara. Përveç Kontrolluesit të të Dhënave, në disa raste, subjekte të tjera të përfshira në organizimin e kësaj faqeje interneti (administratorë, komercialë, marketing, ligjorë, administratorë të sistemit) ose subjekte të jashtme (të tilla si ofruesit e shërbimeve teknike të palëve të treta, korrierët postarë) mund të kenë akses. për të dhënat. , ofruesit e pritjes, kompanitë e TI-së, agjencitë e komunikimit) emërohen gjithashtu, nëse është e nevojshme, si Përpunues të të Dhënave nga Kontrolluesi i të Dhënave. Lista e përditësuar e menaxherëve mund të kërkohet gjithmonë nga kontrolluesi i të dhënave.

Periudha e ruajtjes

Të dhënat përpunohen dhe ruhen për kohën e kërkuar nga qëllimet për të cilat janë mbledhur.

Kur trajtimi bazohet në pëlqimin e përdoruesit, Kontrolluesi i të Dhënave mund t’i mbajë të Dhënat Personale për më gjatë derisa të revokohet pëlqimi në fjalë. Për më tepër, kontrolluesi i të dhënave mund të detyrohet të mbajë të dhënat personale për një periudhë më të gjatë në përputhje me një detyrim ligjor ose me urdhër të një autoriteti.

Në fund të periudhës së ruajtjes, të dhënat personale do të fshihen. Prandaj, me skadimin e këtij afati, e drejta e aksesit, anulimit, korrigjimit dhe e drejta e transportueshmërisë së të dhënave nuk mund të ushtrohen më.

Qëllimi i trajtimit

Të dhënat e përdoruesit mblidhen për të lejuar pronarin të ofrojë Shërbimin, të përmbushë detyrimet ligjore, t’u përgjigjet kërkesave ose veprimeve ekzekutive, të mbrojë të drejtat dhe interesat e tij (ose ato të përdoruesve ose palëve të treta), të identifikojë çdo aktivitet keqdashës ose mashtrues, si dhe për qëllimet e mëposhtme: Menaxhimi i etiketave, Statistikat, Ndërveprimi me rrjetet sociale dhe platformat e jashtme, Regjistrimi dhe vërtetimi, Kontaktimi me përdoruesit, Menaxhimi i pagesave dhe Shfaqja e përmbajtjes nga platformat e jashtme.

Llojet e të dhënave të përpunuara

Të dhënat e navigimit

Sistemet kompjuterike dhe procedurat e softuerit të përdorur për të operuar këtë faqe interneti marrin, gjatë funksionimit të tyre normal, disa të dhëna personale, transmetimi i të cilave është i nënkuptuar në përdorimin e protokolleve të komunikimit në internet.

Ky është informacion që nuk është mbledhur për t’u lidhur me palët e interesuara të identifikuara, por që nga vetë natyra e tyre, nëpërmjet përpunimit dhe lidhjes me të dhënat e mbajtura nga palët e treta, mund të lejojë identifikimin e përdoruesve.

Kjo kategori të dhënash përfshin adresat IP ose emrat e domenit të kompjuterëve të përdorur nga përdoruesit që lidhen me sitin, adresat në URI (Uniform Resource Identifier) ​​shënimin e burimeve të kërkuara, kohën e kërkesës, metodën e përdorur për të dorëzoni kërkesën në server, madhësinë e skedarit të marrë si përgjigje, kodin numerik që tregon statusin e përgjigjes së dhënë nga serveri (i suksesshëm, gabim, etj.) dhe parametra të tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin IT të përdoruesit .

Këto të dhëna përdoren për qëllimin e vetëm të marrjes së informacionit statistikor anonim mbi përdorimin e faqes dhe për të kontrolluar funksionimin e saktë të tij dhe anulohen menjëherë pas përpunimit. Të dhënat në fjalë mund të përdoren për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve hipotetike kompjuterike kundër faqes së internetit ose faqeve të tjera të lidhura ose të lidhura me të: me përjashtim të këtij rasti, aktualisht të dhënat në kontaktet në ueb nuk vazhdojnë për më shumë se shtatë ditë. të dhënat e ofruara vullnetarisht nga përdoruesi.

Të dhënat e ofruara vullnetarisht nga përdoruesi

Të dhënat personale të ofruara nga përdoruesit përdoren vetëm për të kryer shërbimin ose ofrimin e kërkuar dhe nuk u komunikohen palëve të treta, përveç rasteve kur komunikimi imponohet nga detyrime ligjore ose është rreptësisht i nevojshëm për përmbushjen e shërbimit ose ofrimit. Kërkesa për të dërguar e-mail në adresat e treguara në seksionin përkatës të kësaj faqeje përfshin marrjen e mëvonshme të disa të dhënave personale të dërguesit, përfshirë adresën e postës elektronike, të nevojshme për t’iu përgjigjur kërkesave. Informacioni specifik përmbledhës do të raportohet ose shfaqet në faqet e faqes së përgatitur për këto shërbime të veçanta sipas kërkesës.

të dhëna për shitjen e mallrave dhe shërbimeve online

Të dhënat personale të mbledhura përdoren për ofrimin e shërbimeve ndaj përdoruesit ose për shitjen e produkteve, duke përfshirë pagesën dhe dërgimin e mundshëm. Të dhënat personale të mbledhura për të përfunduar pagesën mund të jenë ato që kanë të bëjnë me kartën e kreditit, llogarinë rrjedhëse të përdorur për transferimin ose instrumente të tjera pagese të ofruara. Të dhënat e pagesave të mbledhura nga kjo faqe interneti varen nga sistemi i pagesave të përdorura.

Të drejtat e përdoruesit

Përdoruesit mund të ushtrojnë të drejta të caktuara në lidhje me të dhënat e përpunuara nga Kontrolluesi i të Dhënave.

Në veçanti, përdoruesi ka të drejtë të:

  • tërhiqni pëlqimin në çdo kohë. Përdoruesi mund të revokojë pëlqimin e shprehur më parë për përpunimin e të dhënave personale.
  • kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja. Përdoruesi mund të kundërshtojë përpunimin e të dhënave të tij kur ai bëhet mbi një bazë ligjore të ndryshme nga pëlqimi. Detaje të mëtejshme mbi të drejtën e kundërshtimit janë dhënë në seksionin më poshtë.
  • hyni në të dhënat tuaja. Përdoruesi ka të drejtë të marrë informacion mbi të dhënat e përpunuara nga Kontrolluesi i të Dhënave, për aspekte të caktuara të përpunimit dhe të marrë një kopje të të dhënave të përpunuara.
  • kontrolloni dhe kërkoni korrigjimin. Përdoruesi mund të verifikojë korrektësinë e të dhënave të tij dhe të kërkojë përditësimin ose korrigjimin e tyre.
  • merrni kufizimin e trajtimit. Kur plotësohen disa kushte, përdoruesi mund të kërkojë kufizimin e përpunimit të të dhënave të tij. Në këtë rast, kontrolluesi i të dhënave nuk do t’i përpunojë të dhënat për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes së tyre.
  • marrin anulimin ose heqjen e të dhënave të tyre personale. Kur plotësohen disa kushte, përdoruesi mund të kërkojë anulimin e të dhënave të tij nga Pronari.
  • marrin të dhënat e tyre ose i transferojnë ato te një pronar tjetër. Përdoruesi ka të drejtë të marrë të dhënat e tij në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga një pajisje automatike dhe, kur është teknikisht e mundur, të marrë transferimin pa pengesa te një mbajtës tjetër. Kjo dispozitë është e zbatueshme kur të dhënat përpunohen me mjete të automatizuara dhe përpunimi bazohet në pëlqimin e përdoruesit, në një kontratë pjesë e së cilës është përdoruesi ose në masat kontraktuale të lidhura me të.
  • propozojnë një ankesë. Përdoruesi mund të paraqesë një ankesë pranë autoritetit kompetent mbikëqyrës të mbrojtjes së të dhënave personale ose të ndërmarrë veprime ligjore.

Si të ushtroni të drejtat tuaja

Për të ushtruar të drejtat e përdoruesit, përdoruesit mund të drejtojnë një kërkesë në detajet e kontaktit të Kontrolluesit të të Dhënave të treguara në këtë dokument. Kërkesat depozitohen pa pagesë dhe përpunohen nga Kontrolluesi i të Dhënave sa më shpejt të jetë e mundur, në çdo rast brenda një muaji.

Kontrolluesi i të dhënave

Fondacioni EncalCisal Albania – Rruga Abdyl Frasheri 8, hyrja 7, Kati 8, Ap. 25, 1019 – Tirana

NIPT: M22002453B

Adresa e emailit të pronarit: tirana@encalcisal.org